kotle1 kotle2 kotle3

O spoločnosti

ENERGIA spol. s r.o. je projektová a inžinierska spoločnosť, zabezpečujúca všetky druhy projektovej a predprojektovej dokumentácie energetických stavieb.

Spoločnosť vznikla zápisom do obchodného registra na Okresnom súde Banská Bystrica v roku 1992.

Know - how spoločnosti je založené na schopnostiach základného kádra pracovníkov overených dlhodobou úspešnou praxou. Pracovníci spoločnosti sa od šesťdesiatich rokov minulého storočia zúčastňujú na koncipovaní a projektovom riešení stavieb, modernizácií, ekologizácií a rekonštrukcií energetických zariadení. Projektanti spoločnosti sa aktívne podiežali na projektovej príprave vežkého množstva tepelno - energetických diel v Českej a Slovenskej republiky.

Nápady a riešenia našich projektantov sú overené dlhoročným úspešným prevádzkovaním nimi navrhnutých zdrojov, rozvodných sietí a pod.

Súčasná študijná, projektová a inžinierska činnosť spoločnosti je orientovaná najmä na obnovu a rozvoj energetiky so všetkými progresívnymi a ekologickými prvkami zodpovedajúcimi požiadavkám 21. storočia.